Предложената тематика бе обусловена от нараставащата необходимост от изследвания на влиянието на електромагнитното поле върху здравето на учениците и техните обучителни способности.

Данните категорично сочат, че антропогенното натоварване е над пределно допустимите стойности спрямо съществуващите изисквания и се свързват с локални точкови източници- рутери, които са от по-нисък ценови клас, таксуващи машини в счетоводни офиси, монитори от по-нисък клас и наличие на кафе-автомати в прилежащата площ на училищата. Интензивен източник е сигнално-охранителната и видео контролната техника, което води до обезпокоително високи стойности на замерваните параметри.

От направения експрес здравен скрининг се установи, че в две от училищата има 5 ученика със СОП, а сред останалите ученици доминират алергичните заболявания

Документ